TEKTON VALLEY

23.200kr

Tekton Valley är tillverkad av svart magmatisk diabas. Bordet är inspirerad av hur kontinentalplattorna pressas samman eller går isär och ständigt skapar nya bergsryggar och gravsänkor på vår jord.
Bordets namn Tekton kommer från grekiskans (en som skapar) och är inspirerad från hur jorden ständigt förändras och skapar nya formationer i vår jords yta.

ENGLISH
Tekton Valley table are made from black magmatic diabase, the table take it`s inspiration from how the Earth’s continental plates are pressed together and move apart, thus constantly creating new ridges and valleys on our planet.
The name of the table, Tekton, comes from the Greek word for “one who creates” and is inspired by how the Earth is constantly changing and creating new formations on our planet’s surface.

Design: Jenni & Andreas Kullaro

H: 400 mm
D: 800 mm

Kategori:

Beskrivning

-”Genom en kraftig avverkning av materialet på en tjockare skiva av diabas, lyckades vi få fram en bordsskiva som återspeglar hur kontinentalplattorna kolliderar och höjer sig likt en bergsrygg eller går mot djupet som en gravsänka. Den geologiska teorin om kontinentaldriften kallas plattektonik och har fått sitt namn från grekiskans tekton (en som skapar). Vi tycker inte att vi kan hitta mer passande namn till borden i samma serie som visuellt förklarar det fenomen som ständigt pågår i jordens yta. TEKTON VALLEY OCH TEKTON RIDGE”.
// Jenni & Andreas Kullaro, Designers

ENGLISH
-“By working more vigorously with a thicker piece of diabase, we were able to produce a table top that reflects how the continental plates collide and rise up like a mountain ridge or plunge downwards like a valley. The geological theory of continental drift is called plate tectonics and has derived its name from the Greek word tekton, which means “one who creates”. We really don’t think we could have found a more suitable name for the tables of the same series, which visually represent the phenomenon that is constantly taking place in the Earth’s surface. TEKTON VALLEY and TEKTON RIDGE.”
// Jenni & Andreas Kullaro, Designers